Visie en missie

 

Wat doen we?


Wij engageren ons met onze cliënten.
In onze activiteiten zoeken wij samen het hoogst haalbare.

 • Psychodrama-opleidingen
 • Coaching en Supervisie
 • Organisatietrainingen
 • Therapie

 

Waar staan wij voor?

 • Verstaan wat je ziet: goed kijken dus!
 • Met de ogen van de ander (leren) kijken.
 • Je eigen geschiedenis is de kracht om te overleven.
 • De omgeving is bepalend, maar ook beïnvloedbaar.
 • Gevoel is de touch voor het geluk.
 • Vooruitzien: in de toekomst moet het gebeuren!
 • Altijd de combinatie van spreken en actie.
 • Spreken is zilver, actie is goud, move to grow!

 

Klachtenprocedure


Intentie

 

LapStreur Social Engineering (hierna te noemen LSSE) wil zijn klanten en opdrachtgevers aanbieden wat het beste hun ontwikkeling en welbevinden ondersteunt. Feedback van de zijde van de klant of opdrachtgever is welkom en kan onze diensten verbeteren. Ontevredenheid en klachten willen wij zo snel mogelijk onder ogen zien.

 

Procedure

 

 1. De deelnemer kan bij ontevredenheid of onenigheid zich wenden tot de betreffende opleider.
 2. Bij blijvende ontevredenheid na de reactie van de opleider, kan klager zich wenden tot de directeur van LSSE, mevrouw drs. M.E.P. Lap-Streur voor een mondeling onderhoud.
 3. Is de deelnemer nog steeds ontevreden, ook na de reactie van de directeur van LSSE, dan kan hij/zij schriftelijk een klacht indienen. 
 4. LSSE meldt binnen 10 werkdagen* schriftelijk de ontvangst van de klacht aan de klager. Alleen klachten, die schriftelijk worden ingediend worden in behandeling genomen. Met de klacht wordt vertrouwelijk omgegaan.
 5. De betrokken medewerker van LSSE wordt door de directeur van LSSE zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen*, schriftelijk op de hoogte gesteld van de klacht. Hem of haar wordt om een schriftelijke reactie gevraagd, binnen vier* weken.
 6. Is hierna de klager hiermee niet tevreden, dan kan hij/zij zich schriftelijk richten tot de klachtencommissie van LSSE (postadres: Vresselseweg 57, 5491 PB Sint-Oedenrode), onder voorzitterschap van mevrouw drs. H.M. Perfors, koopvaardij predikant van Rijnmond.
 7. Uitspraken van de commissie zijn bindend voor de aangeklaagde.
 8. LSSE zal de uitspraak van de klachtencommissie direct en volledig uitvoeren. 
 9. Alle documenten betrekking hebbend op een klacht worden gedurende 2 jaar bewaard. Dat geldt ook voor het verslag van de wijze van afhandeling. De bewaarplaats wordt vastgesteld in overleg tussen LSSE en de klachtencommissie.

Algemene context-notities 

 • Externe deskundigen: De klachtencommissie kan zich laten bijstaan door deskundigen.
 • Geheimhouding: De klachtencommissie en eventuele externe deskundigen zijn tot geheimhouding verplicht.
 • Loyaliteit: LSSE en de klager zullen zorgvuldig met de klachtenbehandeling en de uitspraak omgaan en mogelijke schade voor de andere partij voorkomen.

* De genoemde termijnen kunnen verlengd worden in verband met vakantie of ziekte van de betrokkenen of leden van de klachtencommissie.Ook kan de ingewikkeldheid van de klachtmaterie om meer tijd vragen dan boven genoemde termijnen. De betrokkenen worden hiervan zo spoedig mogelijk met een toelichting op de hoogte gesteld. Indien mogelijk wordt de termijn voor verdere afhandeling van de klacht aan betrokkenen aangegeven.